තොරතුරු නිලධාරි

ආර් මාරසිංහ මයා

පරිපාලන නිලධාරි,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

විතානගේ මාවත,

කොළඹ 02

සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංක

01122320456

විද්‍යුත් තැපෑල