කාලීන පුවත්

ඇමතුම් තොරතුරු
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
විතානගේ මාවත,
කොළඹ 02.
Tel:
Fax:
Email:

අධ්‍යාපන සංවර් ධන අංශය

සංවර් ධන අධ්‍යක්ෂ තුමියගේ පණිවිඩය

To provide an extreme and efficient service to all students, teachers as well as the community through an exact and equivalent government service to acquire the precise goals and targets and to achieve the highest in the provincial level.

කොළඹ කලාපයේ 2017 අ.පො.ස(සා.පෙළ)විභාගයේ සාධන මට්ටම ඉහළ අගයක පවත්නා ගැනීම තහවුරු කිරීම


Web Links

 
Copyright © 2015 Colombo Zonal Education Office | Designed by Sisira Palihakkara