අභියාචනා නිලධාරි

ජී. එන් සිල්වා මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ,

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,

විතානගේ මාවත,

කොළඹ 02

සම්බන්ධ කරගත හැකි දුරකථන අංක

0112447143

විද්‍යුත් තැපෑල