කාලීන පුවත්

ඇමතුම් තොරතුරු
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
විතානගේ මාවත,
කොළඹ 02.
Tel:
Fax:
Email:

කලාප අධ්‍යක්ෂ තුමාගේ පණිවිඩය

To provide an extreme and efficient service to all students, teachers as well as the community through an exact and equivalent government service to acquire the precise goals and targets and to achieve the highest in the provincial level.

දැක්ම

දැනුමින් හා යහපත් ආකල්ප , කුසලතා වලින් සපිරි විශිෂ්ඨයින් මිහිකතට.

මෙහෙවර

කුසලතා පූර් ණ විනය ගරුක ගුණයහපත් දරු කලක් මෙන්ම තෘප්තිමත් ගුරු පරපුරක් ලක් මවට දායාද කිරීම.

කලාප අධ්‍යාපන කාර් යාලය මාර් ග සිතියම

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය

තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත
තොරතුරු නිලධාරි
අභියාචනා නිලධාරි


වෙබ් සම්බන්ධතා

 
C o p y r i g h t © 2 0 1 5 C o l o m b o Z o n a l E d u c a t i o n O f f i c e | D e s i g n e d b y S i s i r a P a l i h a k k a r a