කාලීන පුවත්

ඇමතුම් තොරතුරු
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
විතානගේ මාවත,
කොළඹ 02.
Tel:
Fax:
Email:
   දකුණු කොළඹ ගුරු උපදේශක කණ්ඩායම
   උතුරු කොළඹ ගුරු උපදේශක කණ්ඩායම
   මැදකොළඹ ගුරු උපදේශක කණ්ඩායම
   බොරැල්ල ගුරු උපදේශක කණ්ඩායම

Web Links

 
Copyright © 2015 Colombo Zonal Education Office | Designed by Sisira Palihakkara