කාලීන පුවත්

ඇමතුම් තොරතුරු
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
විතානගේ මාවත,
කොළඹ 02.
Tel:
Fax:
Email:

මැද කොළඹ ගුරු උපදේශක කණ්ඩායම

ISAIDNameSubjectContact PNoMedium
24MS.G.D.C.P.JAYAWARDHANAPRIMARY/ENGLISH718001164S
12MR. L. L. N. J. K. ALWISMUSIC714925066S
34MR.G.N.K.GALAGODAAGRI715278001S
39MS. K.S.A.D.GUNASEKARAENGLISH718344472S
47MS. B.R.K.GUNATHUNGASOCIAL SCIENCE713526332S
36MR. H.Y.ATHAPATHTHUCOMMERCE718098765S
48MS.S.V.MUDANNAYAKAHOME SCIENCE712322932S
42MS. R. M. K. RATHNAYAKADANCING718283549S
27MR. I.G. WASANTHAKUMARABUDDHISM713988255S
50MR.N.S.S.B.RATHNAYAKAART714417375S
3V. RAJENTHIRAM MR.BUSINESS STUDIES777350088T
33M. JOSEP BENILDESENGLISH714442147T
24K. PATHIMA RAJINE MS.PRIMARY717890620T
31M.A.M. MUKRRAM MR.ISLAM774547817T
10P. TAVANESAN MR.ART776092727T
13M.R.M. ILLMY MR.COUNSELLING718006178T
0M.I.JOSEPHCATHOLICISM715685422T
20P. SELVAKUMARAN MR.AGRICULTURE718556757T
2V. THIYAGARAJAH MR.HISTORY777350102T
22S. RAMANAN MS.HOME ECONOMIC776036824T
23J.G.O. JEEVARAJAN MS.CHRISTIANITY718106947T
25R. SASIKALA MSSIVANERY774132658T
29B.H. CASSIM MR.2ND LANGUAGE714323246T
32B. SIVAYOGANATHAN MS.BHARATHA DANCING718138694T
36SHAHILA SIVAKUMARANSCIENCE774848808T
38P.PRABHAHARANICT716785270T
55MR.M.I.S.HAMEEDSECOND LANGT

ගුරු උපදේශක පෙර මෙනුවට


Web Links

 
Copyright © 2015 Colombo Zonal Education Office | Designed by Sisira Palihakkara