කාලීන පුවත්

ඇමතුම් තොරතුරු
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,
විතානගේ මාවත,
කොළඹ 02.
Tel:
Fax:
Email:

උතුරු කොළඹ ගුරු උපදේශක කණ්ඩායම

ISAIDNameSubjectContact PNoMedium
5MS. K. WEERASINGHAHOME SCIENCE0714130987S
9MS. W.J.P.J.M.D. PERERACHRISTIAN0718375961S
13MR. R. NESAMALARSECOND. LANG.0773224202S
15MR. J. A. K. JAYASINGHAPRIMARY ENGLISH0765379686S
17MS. W. A. S. N. WANIGARATHNAENGLISH0718408009S
23MS. S.S.C.VITHANACHCHISCIENCE0713462134S
26L.R.R.MENDISPRIMARY0775723394S
29MR. KAMAL PERERASOCIAL SCIENCE713086162S
32MS. N. P. WIJESURIYAP.T.714454219S
37MR.D. C. D. A. PRIYADARSHANACOMMERCE712509963S
38MS. S.P.SAPUTHANTHRIAGRI718431258S
40MS.S. H. MALANISINHALA775566161S
45MS. R.A.D.N.R.D.RUPASINGHAP.T.711963544S
49MR.JOSHPE MICHELMATHS714450731S
44MR.H.A.S.MANJAREEPRIMARY786036069S
7R.B.B. SHERIFDEEN MS.PRIMARY718150331T
84U. KUGANATHAN MRS.TAMIL777281233T
11Y. JEYAKUMARAN MS.ENGLISH718154834T
21K. VASUKI MS.MATHS718193288T
30V.P. STEEPAN MR.HEALTH SCIENCE718182009T
6V. UTHAYANAN MS.SCIENCE112441680T
12V. GANESALINGAM MR.CARNATIC MUSIC770215059T

ගුරු උපදේශක පෙර මෙනුවට


Web Links

 
Copyright © 2015 Colombo Zonal Education Office | Designed by Sisira Palihakkara